Regulamin sklepu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
 2. rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez PWZBS, za pośrednictwem strony bridge.gda.pl,
 3. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym (i) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator i (ii) zakaz dostarczania przez Zawodnika lub Organizatora treści o charakterze bezprawnym;
 4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 5. tryb postępowania reklamacyjnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

§2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (adres e-mail);
 2. Operator – podmiot, który jest właścicielem Strony oraz nim zarządza, tj. Pomorskim Wojewódzkim Związkiem Brydża Sportowego z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-557) przy ul. Marynarki Polskiej 80, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109248, posiadający numer NIP957-08-24-607 oraz REGON192736580 telefon: +48 58 524 31 77email: [email protected];
 3. Organizator – podmiot organizujący turnieju we wskazanym miejscu i czasie, Organizatorem może być także PWZBS; Organizator jest zobowiązany do dokonywania rejestracji oraz założenia odrębnego konta w serwisie bridge.gda.pl; Konto Organizatora zawiera dane o podmiocie odpowiadającym za organizację turnieju oraz za przetwarzanie danych osobowych, w tym zawiera stosowną klauzulę informacyjną;
 4. Pośrednik Płatności – podmiot, który realizuje obsługuje płatność w serwisie bridge.gda.pl, którym jest Przelewy24;
 5. Przepisy PZBS – właściwe przepisy PZBS mające zastosowanie na danych zawodach, a w szczególności:
  1. Międzynarodowe Prawo Brydżowe,
  2. Regulamin Zawodów PZBS,
  3. Regulamin Dyscyplinarny PZBS,
  4. Uchwały organów PZBS.
 6. PZBS – Polski Związek Brydża Sportowego;
 7. PWZBS – Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia drogą elektroniczną;
 9. Regulamin turnieju – regulamin opracowany i stosowany przez Organizatora dla danego turnieju; Regulamin turnieju określa m.in. charakter turnieju wg klasyfikacji PWZBS, czas łączny trwania turnieju, przerwy, świadczenia dodatkowe.
 10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 11. Strona/serwis – serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Operatora, znajdujący się pod adresem https://bridge.gda.pl/;
 12. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 13. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, następujące poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem systemów informatycznych, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych;
 14. Turniej – zawody sportowe pod egidą PWZBS dla zawodników, odbywające się w miejscu, czasie i zakresie oraz na zasadach ustalonych przez Organizatora;
 15. Usługa – usługa świadczona przez Operatora za pomocą Strony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego polegające na umożliwieniu:
  1. Zawodnikom dokonania zgłoszenia udziału w turnieju oraz wniesienia wpisowego,
  2. Organizatorom dokonania zgłoszenia organizacji turnieju ze wskazaniem linków do regulaminu turnieju oraz informacji o miejscu i czasie jego odbywania się;
 16. Użytkownik – osoba fizyczna lub Organizator korzystający z Usług świadczonych przez PWZBS przy pomocy Strony;
 17. Wpisowe – opłata za start zawodnika w zawodach, wnoszona bezpośrednio przez Zawodnika;
 18. Zawodnik – osoba fizyczna pełnoletnia, która zgłosiły swój udział w turnieju lub chce w nim uczestniczyć i dokonała zgłoszenia, oraz uiściła wpisowe;
 19. Zawodnik niepełnoletni – osoba fizyczna nie mająca w chwili dokonywania zgłoszenia ukończonych 18 lat. ;

§3. Wymagania techniczne

 1. Dla prawidłowego korzystania ze Strony i Profilu Organizatora wymagane jest posiadanie:
  1. komputera (PC, Mac, inny) lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  2. dostępu do poczty elektronicznej (e-mail); 3. korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer 11.0 (lub nowszej), Google Chrome 83.0 albo Mozilla Firefox 76.0 (lub nowszej) obsługującej pliki Cookies oraz JavaScript.
 2. Zawodnik oraz Organizator zobowiązany jest do:
  1. korzystania ze Strony i Profilu Organizatora w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, obejmującym między innymi poszanowaniem praw osób trzecich takich jak dobra osobiste czy prawo własności intelektualnej;
  2. podania prawdziwych, prawidłowych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych;
  3. Zawodnik oraz Organizator korzystający ze Strony powinien używać legalnego oprogramowania, posiadać na bieżąco aktualizowane oprogramowanie antywirusowe oraz firewall.
  4. Przeglądarka powinna mieć ustawienia bezpieczeństwa na poziomie przynajmniej średnim.
  5. Wyłączenie funkcji obsługi Cookies nie blokuje możliwości korzystania z Usług, jednakże może w niektórych sytuacjach prowadzić do utrudnień w połączeniu ze Stroną. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu ze Strony lub Profilu Organizatora wynikające z wyłączenia obsługi Cookies.

§4. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony pod adresem internetowym: https://bridge.gda.pl/regulamin-sklepu, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Uczestnik lub Organizator.
 2. Obowiązkiem Zawodnika lub Organizatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem poprzedza oświadczenie w formie elektronicznej o zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Obowiązkiem każdego Zawodnika i Organizatora jest przestrzeganie postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia procedury zgłoszenia organizacji turnieju lub zgłoszenia udziału w nim.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Zawodnika lub Organizatora z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 6. Zawodnik lub Organizator przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie przez niego informacji i treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 7. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
  2. przestrzegania autorskich praw osobistych,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność użytkowników Serwisu, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich bez ich wyraźnej zgody.
 8. Niedozwolone jest wykorzystywanie Strony do celów innych niż wynika to z jej charakteru, a w szczególności:
 9. prowadzenie przez Użytkowników działalności komercyjnej, promocyjnej lub reklamowej, bez odrębnej umowy z Operatorem;
 10. prowadzenie wszelkiego rodzaju agitacji, w szczególności politycznej lub religijnej;
 11. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących spowodować szkodę u Operatora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
 12. umieszczanie materiałów niezwiązanych z tematyką Serwisu, oraz naruszających obowiązujące prawo, normy moralne oraz materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
 13. podszywanie się pod innych Użytkowników.

§5. Zakres usług

Na podstawie Regulaminu Operator świadczy na rzecz Zawodników usługi, a w szczególności :

 1. umożliwia zapoznanie się z informacjami dotyczącymi turniejów oraz ich aktualną ofertą,
  1. zgłoszenia udziału w turnieju oraz wniesienia opłaty wpisowej,
  2. dokonania zgłoszenia udziału w turnieju Zawodnika małoletniego oraz wniesienia za niego wpisowego,
  3. wypełnienia oraz wysłanie Formularza zgłoszeniowego,
  4. rezygnacji z udziału w turnieju,
 2. Na podstawie Regulaminu Operator świadczy na rzecz Organizatora usługi:
  1. dokonania zgłoszenia organizacji turnieju ze wskazaniem linków do regulaminu turnieju oraz informacji o miejscu i czasie jego odbywania się,
  2. wprowadzanie oraz aktualizacja danych osobowych w Profilu Organizatora;
  3. utworzenie Profilu Organizatora;
  4. przekierowania na stronę turnieju,
  5. przyjmowanie wpłat wpisowego,
  6. przyjmowanie wniosków zgłoszeniowych do turnieju;
  7. wysyłanie wiadomości do Operatora;
 3. Usługi na rzecz Zawodników są nieodpłatne.
 4. Organizator pokrywa koszty związane z przyjmowanie oraz przekazaniem mu wpisowego przez Operatora w wysokości wydatków jakie były niezbędne do przyjęcia oraz przekazania wpisowego, w szczególności koszty przelewów, prowizji Pośrednika płatności.
 5. Umowa o świadczenie usługi Formularz zgłoszeniowy zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przyjęcia zgłoszenia do turnieju, które zostało złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 6. Formularz zgłoszeniowy został udostępniony Użytkownikom Strony w odpowiednio wskazanej zakładce .

 

§6. Elementy bezpieczeństwa

 1. Korzystanie z Profilu Organizatora wymaga uzyskania pozytywnej weryfikacji tożsamości na podstawie wprowadzonego Loginu i Hasła.
 2. Hasło ustanowione przez Organizatora musi spełniać ogólne standardy bezpieczeństwa,
 3. Podczas świadczenia Usług Operator zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
 4. Zawodnik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez siebie danych.
 5. Narzędzia identyfikacyjne Organizatora (Login i Hasło) powinny być przechowywane przez w bezpiecznym miejscu. Zakazane jest udostępnianie narzędzi identyfikacyjnych osobom trzecim. 6. Świadczenie Usług jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zawodnika lub Operatora nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Zawodnik lub Operator korzystający ze Strony ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych.

 

§7. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Operatorem a Zawodnikiem każdorazowo z chwilą wejścia na Stronę.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną z Zawodnikiem ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony przez Zawodnika. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Zawodnika lub Operatora.
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Operatorem a Organizatorem każdorazowo z chwilą potwierdzenia założenia Profilu Organizatora.
 4. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną z Organizatorem ulega rozwiązaniu z chwilą zdezaktywowania konta Organizatora. Rozwiązanie umowy wymaga dodatkowego oświadczenia Organizatora w formie co najmniej elektronicznej.
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi Formularza zgłoszeniowego dochodzi z chwilą kliknięcia przez Zawodnika przycisku „Wyślij”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól formularza, które obejmuje:
  1. Podanie danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres elektroniczny (email).
  2. wybór turnieju
  3. Zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie przycisku wyboru o treści: „Akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną”.
  4. Zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Zaznaczenie przycisku wyboru dotyczącego zapoznania się z polityką prywatności Strony, obejmującą informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 6. Dopełnienie przez Zawodnika czynności wskazanych w ust. 5 powyżej, jest równoznaczne z:
  1. wyrażeniem przez Zawodnika zgody na świadczenie drogą elektroniczną przez Operatora usługi Formularz zgłoszeniowy,
  2. wyrażeniem przez Zawodnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Operatora zgodnie z zasadami przewidzianymi w z zasadami przewidzianymi w RODO, w szczególności w art. 7 RODO, w celu świadczenia usługi Formularz Kontaktowy.
 7. Zawodnik ma prawo zrezygnować z usługi Formularz Kontaktowy przed wysłaniem zgłoszenia.
 8. Rezygnacja z usługi Formularz zgłoszeniowy polega na odstąpieniu od wypełnienia formularza oraz jego wysłania.
 9. Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Formularz zgłoszeniowy w każdym momencie.
 10. W wypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Operator jest bezwzględnie zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osobowych Zawodników zebranych w celu świadczenia powyższej usługi. Rezygnacja z usługi Formularz zgłoszeniowy polega na odstąpieniu od wypełnienia formularza oraz jego wysłania.

 

§8. Wpisowe

 1. Wysokość wpisowego podana przy formularzu zgłoszeniowym jest ustalana przez Organizatora.
 2. Wpisowe wnoszone jest do Organizatora za pośrednictwem Operatora.
 3. Operator przyjmuje wpisowe przez Pośrednika Płatności – Przelewy24.

 

§9. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zapoznanie się z Usługami, nie wymagaj podania swoich danych osobowych i może odbywać się anonimowo. Operator ma jednak prawo do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Operator powiadomi o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 2. Zgłoszenie do Turnieju wymaga podania danych wymaganych przez formularz zgłoszeniowy.
 3. Operator oraz Organizator są osobnymi administratorami danych osobowych zawodnika. Operator przetwarza dane w związku z realizacją niniejszego postanowień Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane
  1. przez Operatora w celach, w zakresie i w oparciu o normy opisane w polityce prywatności zamieszczonej na Stronie Internetowej pod adresem internetowym: https://bridge.gda.pl/wp-content/uploads/2020/02/PWZBS-RODO-zawody.pdf,
  2. przez Organizatora w celach, w zakresie i w oparciu o regulaminy oraz inne dokumenty zamieszczone na Stronie Internetowej w profilu organizatora.
  3. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych w Regulaminie lub niezbędnych przy wypełnianiu Formularza danych osobowych może uniemożliwić realizację postanowień Regulaminu lub świadczenie Usługi.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Operatora oraz Organizatora, a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika w zakresie ochrony jego danych osobowych zamieszczony jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 5
 5. Szczegółowe informacje zawiera załącznik do regulaminu – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

 

§10. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Operator przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług lub Umowy.
 2. Reklamacje mogą być składane w jednej z poniższych form:
  1. pisemnej składając osobiście, w siedzibie Operatora,
  2. pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Operatora,
  3. elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: [email protected]
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. oznaczenie reklamującego Użytkownika(imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu);
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
  3. żądanie w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji;
  4. określenie sposobu, w jaki Użytkownik chce uzyskać odpowiedź na złożoną reklamację;
  5. podpis Klienta – w przypadku składania reklamacji w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.
 4. Zgłoszenia, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Użytkownika nie podlegają rozpatrzeniu.
 5. Jeżeli w reklamacji zostały podane dane, które nie pozwalają jednoznacznie zidentyfikować Użytkownika, to Operatorowi przysługuje prawo skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia czy zgłasza on reklamację oraz jakie są jego zastrzeżenia i żądania.
 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Operator w informacji przekazywanej Użytkownikowi, który wystąpił ze zgłoszeniem reklamacyjnym:
  1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
  2. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
  3. określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udziela odpowiedzi, termin ten nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 7. O rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Operator udziela Użytkownikowi odpowiedzi w formie:
  1. pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres Użytkownika wskazany w zgłoszeniu (domyślnie);
  2. elektronicznej – e-mailem na adres Użytkownika wskazany w zgłoszeniu (wyłącznie na wniosek ).

 

§11.Postanowienia inne

 1. Podmiot organizujący turnieje posiada zatwierdzenie statusu Organizatora ze strony PWZBS w drodze decyzji Biura PWZBS.
 2. Treści udostępnione na Stronie stanowią wyłączną własność Operatora.
 3. Kopiowanie treści udostępnionych przez Operatora na Stronie w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej pisemne zgody Operatora jest zabronione.
 4. Wyłączne prawo do bazy danych związanych z Użytkownikami i oferowanymi im usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu przysługuje Operatorowi. Bazy danych podlegają ochronie określonej w ustawie z 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§12. Postanowienia końcowe

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Strony z przyczyn niezależnych od siebie. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Operatora, ma on prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Strony na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Operator nie odpowiada za szkody powstałe w związku ze Stroną lub jej użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Zawodnika lub Organizatora lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu, Operator powiadamia przez zamieszczenie zmian oraz wersji ujednoliconej na Stronie.
 6. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem wskazanym w regulaminie, nie wcześniej niż od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie.
 7. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem.
 8. Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie.
 9. W relacjach pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem stosuje się język polski.
 10. W przypadku sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy, Użytkownik i Operator postanawiają prowadzić w pierwszej kolejności negocjacje przez przynajmniej 60 dni w celu jego polubownego rozwiązania. Użytkownik i Operator postanawiają negocjować w dobrej wierze i do rozmów tych angażować osoby mające umocowanie do podejmowania wiążących decyzji. W przypadku braku porozumienia, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Operatora.

Wersja dokumentu 1.0.1, 08.01.2020

 

 

 

Załącznik do regulaminu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedziała/wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-557) przy ul. Marynarki Polskiej 80, wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109248, posiadający numer NIP957-08-24-607 oraz REGON 192736580 telefon: +48 58 524 31 77email: [email protected];
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych [email protected] .
 3. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe i ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 pkt b RODO. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 pkt b RODO.
 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: dostęp do danych osobowych będą mieć nasi pracownicy, oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz w zakresie koniecznym w celu wykonania usługi.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres 14 dni od daty zakończenia turnieju w którym zawodnik brał udział. Dane Organizatora będą przetwarzane przez okres 30 dni od momentu wygaśnięcia umowy lub dłuższy, jeśli wymagać będzie tego prawnie uzasadniony interes PWZBS, w szczególności wynikający z konieczności rozliczenia należności pomiędzy PWZBS i Organizatorem.
 7. Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 8. Uprawnienia inne z RODO: Przysługują Pani/Panu prawa do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 8. Prawo do wniesienia skargi: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
 9. Obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z zawarciem umowy oraz jej wykonywaniem. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Brak możliwości komentowania.