KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

TURNIEJE Z CYKLU GRAND PRIX 2015

 

REGULAMIN

 

1.       W 2015 roku zostaną rozegrane XIII Korespondencyjne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w brydżu sportowym składające się z 5 turniejów par rozgrywanych co 2 miesiące. Turnieje te zaliczane będą do cyklu Grand Prix PWZBS 2015. Każdy z turniejów stanowi jedną sesję mistrzostw.

2.       Turnieje odbywają się w różnych ośrodkach naszego województwa w tym samym terminie o godz. 17.00 w dniach: 23 lutego, 27 kwietnia, 22 czerwca, 28 września  i 23 listopada i są rozgrywane na tych samych rozdaniach oraz obliczane  "maksowaniem  proporcjonalnym".

3.       Organizatorem cyklu turniejów jest Zarząd Wojewódzki Pomorskiego Związku Brydża Sportowego.

4.       Do uznania ważności turnieju lokalnego jako części KMWP wymagany jest udział przynajmniej 9 par. Stała liczba rozdań w każdym turnieju wynosi 27 (9 x 3 rozdania). Sędziowie przed turniejem powielą rozdania. Biuro związku może powielić rozdania na życzenie organizatora kotła lokalnego za opłatą10 zł.

5.       Obliczeń wyników dokonuje się następująco:

-          każdy lokalny turniej oblicza się wg ogólnych zasad,

-          dokumentację turnieju wysyła się do Gdańska najpóźniej w czwartek (3 dni po turnieju),

-          wszystkie zapisy uzyskane w poszczególnych rozdaniach wszystkich turniejów lokalnych danej rundy są ponownie maksowane (proporcjonalnie) na wspólnego maksa,

-          ostatecznym wynikiem każdej pary na szczeblu województwa jest wynik procentowy z rozegranych rozdań.

6.       Wyniki końcowe Mistrzostw Województwa są ustalane na podstawie sumy procentów z 4 najlepszych wyników poszczególnych zawodników w kolejnych turniejach (najgorszy rezultat zostanie odrzucony).

7.       Najlepsi zawodnicy otrzymają tytuły Mistrza Województwa, I i II Wicemistrza Województwa Pomorskiego.

8.       Nagrody: Mistrz oraz dwaj Wicemistrzowie Województwa otrzymują medale KMWP. Niezależnie od tego medale zostaną przyznane dla najlepszych zawodników w klasyfikacjach lokalnych. Warunkiem przyznania medali jest udział w co najmniej trzech turniejach i osiągnięcie w nich średniej na poziomie 50%.

9.       Zawodnicy par uczestniczących w turniejach KMWP otrzymują punkty klasyfikacyjne (PKL) zgodnie z Regulaminem Klasyfikacyjnym, ale tylko na szczeblu wojewódzkim ( w turniejach lokalnych nie nalicza się PKL).

10.    Sprawy finansowe i sportowe turniejów lokalnych są regulowane przez stosowne przepisy i organizatora turnieju.

11.    Opłata startowa do turnieju lokalnego określa organizator turnieju, uwzględniając należne zniżki dla członków PZBS posiadających ważną legitymację.

12.    Opłaty startowe centralne (wpływają w całości do kasy lub na konto PWZBS) za udział w każdej rundzie turnieju 2015 r. wynoszą:

4,00 zł - od zawodnika,

3,00 zł - od zawodnika (członka PZBS, posiadacza legitymacji członkowskiej z wpisem TAK w polu ULGI)

-          zniżki nie kumulują się. Zniżki nie przysługują osobom, które nie są zarejestrowane w PZBS.

2,00 zł – od młodzieży szkolnej

Obowiązek zbierania opłat startowych i przekazania ich do PWZBS (termin 3 dni po zakończeniu turnieju) spoczywa na organizatorze turnieju. Koszty przekazania wyników i opłat ponosi organizator lokalnego turnieju.

13.    Każdy organizator otrzyma bezpłatnie w stosownej ilości:

-          regulamin zawodów KMWP wraz z instrukcją techniczną,

-          komplet wyników, w tym punktację długofalową Grand Prix.

14.    Komisarzem Mistrzostw do obliczania wyników KMWP został kol. Roman Kmieciak (tel. 0-58-5579016, kom.  502-384-275), który odpowiada za: przygotowanie rozdań, weryfikację dokumentacji lokalnych turniejów, obliczenie i ogłoszenie wyników poszczególnych rund i całych KMWP, przesłanie wyników i frekansów na stronę internetową PWZBS.

15.    W rozgrywkach KMWP mają zastosowanie: Międzynarodowe Prawo Brydżowe wydane przez PZBS, regulamin Zawodów Brydża Porównawczego oraz inne regulaminy PZBS, chyba, że niniejszy regulamin lub Instrukcja Techniczna stanowi inaczej.

16.    Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium Zarządu PWZBS.

17.    Regulamin KMWP został uchwalony przez ZW PWZBS w dniu  6.12.2014 r.

    Prezes PWZBS

(-) Piotr Suchodolski